Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://psp8opole.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre elementy nie posiadają alternatywnego tekstu dla elementów graficznych np. grafik, zdjęć.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Kowalski, it@psp8opole.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
im. Gustawa Morcinka w Opolu

ul. Księdza Norberta Bonczyka 13
45-705 Opole

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 3 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu. Można na niego wjechać przez bramę.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy PCK. Należy przejść przez bramę i okrążyć budynek. Wejście znajduje się od strony dziedzińca. Samochodem można dojechać od strony ulicy Wrocławskiej przez osiedle skręcając za sklepem Lewiatan w prawo, następnie w prawo, potem w lewo i w otwartą bramę w prawo.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Nie mamy wejścia, przez które może się dostać do budynku osoba na wózku. W szczególnych sytuacjach można skorzystać z pomocy pracowników technicznych. W tym celu proszę zadzwonić z wyprzedzeiem przynajmniej godziny na numer telefonu (77) 474-28-87.

Przestrzeń za wejściem

 • Na wprost od wejścia, w odległości około 5 metrów znajduje się recepcja. Hol ma kształt prostokąta, a pod lewą ścianą znajdują się ławeczki. Korytarz prowadzący do dalszej części budynku znajduje się obok recepcji po prawej stronie. Do sekretariatu prowadzą schody bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 • Punkt obsługi znajduje się parterze
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Do łazienki prowadzą schody.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 

 

Skip to content