Projekt “Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018” jest realizowany przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, będącego regionalnym operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

Strategicznym celem 3-letniego programu Bardzo Młoda Kultura jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in.  kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Program Bardzo Młoda Kultura został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).

Najważniejszym rezultatem zadań wspieranych w ramach projektu jest podniesienie poziomu działań edukacyjnych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Ważne jest również zachęcenie przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój kultury lokalnej do faktycznej współpracy i stałej wymiany informacji.

Źródło: REGULAMIN PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY BARDZO MŁODA KULTURA. PROMESA 2016 – 2018

Celem realizowanego na Opolszczyźnie w latach 2016-2018, projektu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami sfery kultury i edukacji, w tym kuratorium oświaty, centrum rozwoju edukacji, publicznymi i niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami, działającymi na polu edukacji kulturowej w naszym województwie, a także władzami samorządowymi.

Cel ten pragniemy osiągnąć będąc koordynatorem działań z zakresu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie w latach 2016–2018.

Założenia programowe Bardzo Młodej Kultury są nam bardzo bliskie. Od lat Muzeum Śląska Opolskiego pobudza i wykorzystuje edukacyjny potencjał kultury, realizując różnorodne przedsięwzięcia, dostosowywane do potrzeb i oczekiwań odbiorców, uwzględniające ich obecne kompetencje kulturowe oraz przyczyniające się do znacznego ich pogłębiania i rozwijania. W ten sposób wpływamy na kształtowanie świadomego własnej tożsamości kulturowej społeczeństwa, społeczeństwa będącego aktywnym, świadomym odbiorcą edukacji kulturowej.

Poprzez realizację tego kompleksowego zadania chcemy zainicjować i rozwijać organizacyjne (w tym finansowe) i merytoryczne podstawy współpracy w obszarze edukacji i kultury, opartej na partnerstwie, zaufaniu, wysokich kompetencjach, która przyczyni się do tworzenia zintegrowanej oraz prowadzonej na wysokim poziomie, oferty w zakresie edukacji kulturowej, będącej nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego.

Zależy nam na wypracowaniu w naszym województwie modelowego rozwiązania, “mapy drogowej” sieci współpracy na różnych poziomach i płaszczyznach edukacji kulturowej, które będą powielane następnie niemalże samoistnie, bez nadmiernego sformalizowania, głównie w oparciu o samokształcenie się.

Ponadto kluczowym celem jest także wzmacnianie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w naszym regionie, co przyczyni się do samodzielnego inicjowania przez nich działań i nawiązywania współpracy na rzecz tego typu aktywności w przyszłości, w szczególności w ramach ogłaszanych przez operatora konkursów na współorganizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej. Dlatego też w ramach projektu zostaną przygotowane i przeprowadzone cykliczne szkolenia, warsztaty, spotkania, konferencje, giełdy projektów dla osób zajmujących się edukacją kulturową na Opolszczyźnie. Przyczynią się one nie tylko do wzmocnienia kompetencji i wiedzy wśród ich odbiorców, lecz również pozytywnie wpłyną na budowanie sieci współpracy pomiędzy ich uczestnikami. Jednocześnie staną się doskonałym miejscem realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Niezmiernie istotna jest również potrzeba wdrożenia w naszym województwie dodatkowych środków finansowych na działalność z zakresu edukacji kulturowej, skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, kadry oświatowej, rodziców i opiekunów. Pula środków przeznaczanych na dofinansowywanie kultury w ramach otwartych konkursów ofert jest wciąż niewspółmierna do potrzeb i możliwości. Dlatego też wdrożenie nowej formy finansowania tego typu przedsięwzięć, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych, przyczyni się do znacznego ożywienia i wzmocnienia procesu edukacji ustawicznej w zakresie kultury, a także zintegrowania lokalnych podmiotów, co w przyszłości pozytywnie wpłynie na podtrzymywanie i kontynuowanie nawiązanej dzięki projektowi współpracy.

Istotnym aspektem jest również prowadzenie wspólnej, szerokiej działalności informacyjnej, popularyzującej działania i lokalną ofertę wśród różnych kręgów, w szczególności nauczycieli, wykładowców, środowisk naukowych, dyrektorów i pracowników placówek oświatowo-dydaktycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, edukatorów i animatorów kultury, instytucji kultury, władz samorządowych, rodziców i opiekunów prawnych dzieci oraz młodzieży, a także innych osób zaangażowanych w rozwój kultury lokalnej. Celem prowadzonych działań informacyjnych jest także propagowanie założeń programu Bardzo Młoda Kultura, samej edukacji kulturowej, jako narzędzia wzmacniania umiejętności i kompetencji społecznie wartościowych, takich jak kreatywność, współpraca, komunikacja interpersonalna, a także zintegrowanie środowiska lokalnych edukatorów i animatorów.

W realizacji tych celów pomocne będzie przeprowadzenie, w pierwszym etapie wdrażania projektu oraz pogłębianie w kolejnych, diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową oraz stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Dzięki diagnozie zidentyfikujemy podmioty, które zajmują się edukacją kulturową, istniejące formy współpracy w tej dziedzinie, postaramy się wskazać deficyty i potencjał lokalnego środowiska. Tylko bowiem właściwe zbadanie, w tym umiejętne zdefiniowanie, ocenienie, przeanalizowanie i zinterpretowanie, może dostarczyć niezbędnej wiedzy oraz narzędzi do podejmowania dalszego świadomego i sprawczego działania, przynoszącego zadowalające efekty, prowadzące do pożądanych zmian. Realizując diagnozę chcemy położyć nacisk na interdyscyplinarny charakter relacji pomiędzy różnorodnymi obszarami edukacji kulturowej w naszym województwie. Chcemy by nie była ona typowym naukowym opracowaniem, wykorzystywanym w obiegu akademickim, lecz aby połączyła teorię z praktyką, aby stała się podstawą dla określenia dalszych działań w projekcie, w szczególności szkoleniowych, warsztatowych, konferencyjnych, a także innych projektów z zakresu edukacji kulturowej, realizowanych w przyszłości na terenie naszego województwa.

Nieodłącznym elementem projektu jest bieżące przeprowadzanie działań ewaluacyjnych i autoewaluacyjnych, w tym ewaluacji projektów wyłonionych w konkursie na współorganizację. Działania te prowadzone będą w oparciu o adekwatne narzędzia. A ich wyniki staną się podstawą do opracowywania i wdrażania podobnych przedsięwzięć w latach następnych.

Rezultatami realizacji zadania będą ponadto:

  • 1) wzmocnienie wśród uczestników szkoleń, warsztatów, spotkań, giełd projektów, konferencji itp. kompetencji zawodowych w obszarze edukacji kulturowej,
  • 2) wytworzenie wśród Partnerów projektu poczucia istnienia sieci realnej współpracy w obszarze edukacji i kultury w regionie,
  • 3) wytworzenie wśród uczestników projektu poczucia zintegrowania z lokalnym środowiskiem edukatorów i animatorów,
  • 4) wytworzenie wśród odbiorców projektów wyłonionych w procedurze konkursowej, świadomości w zakresie potrzeby ustawicznej edukacji w zakresie kultury,
  • 5) wytworzenie wśród Partnerów poczucia odpowiedzialności za współtworzenie lokalnego środowiska animatorów i edukatorów kulturowych.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sekretariat@psp8opole.pl
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bonczyka 13, 45-705 Opole

Skip to content