Galeria prac 

CELE  I  ZADANIA  ŚWIETLICY:

 • Zapewnienie uczniom  bezpieczeństwa- opieki przed i po lekcjach.
 • Rozwijanie  zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć.
 • Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 • Uczenie  nawiązywania relacji opartych  na wzajemnym szacunku i poszanowaniu dobra wspólnego.
 • Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 • Rozwijanie nawyków higienicznych i upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia.

 RODZAJE  ZAJĘĆ:

 • zabawy i gry  dydaktyczne, gry towarzyskie,
 • zajęcia artystyczne:  plastyczno, muzyczne, małe formy teatralne,
 • zajęcia intelektualne i czytelnictwo: czytelnictwo, opowiadanie baśni, legend, oglądanie programów edukacyjnych, filmów, rozrywki umysłowe,
 • zajęcia sportowe i relaksacyjne: gry i zabawy z elementami sportu, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki,
 • odrabianie z uczniami zadań domowych,
 • zachęcanie do  pomocy koleżeńskiej.

ZASADY  PRACY  Z  UCZNIAMI:

 • dostosowanie zajęć do potrzeb, zainteresowań  oraz  możliwości psychofizycznych uczniów,
 • dobrowolności uczestnictwa w zajęciach,
 • atrakcyjności zajęć,
 • wszechstronnej aktywizacji uczniów.

METODY  PRACY:                                                   

 • aktywizujące( „burza mózgów”, gry i zabawy dydaktyczne, improwizacje), słowne( pogadanki, rozmowy, opowiadanie bajek, baśni, przygód, historyjek, prace z książką i czasopismem),
 • oglądowe( oglądanie filmów, bajek, programów edukacyjnych dla dzieci),
 • zajęć praktycznych(prace plastyczno- techniczne z zastosowaniem różnych technik, zabawy konstrukcyjne),
 • zajęcia ruchowych( gry i zabawy ruchowe, zajęcia rytmiczne).

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA  W  ŚWIETLICY: 

 

UCZEŃ  MA  PRAWO  DO:

 • opieki  i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 • podmiotowego traktowania,
 • rozwijania zdolności i talentów,
 • odpoczynku,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej czy psychologicznej.

OBOWIĄZKI  UCZNIA: 

 • dbanie o higienę osobistą, czyste ręce, ład i porządek wokół siebie,
 • kulturalnego odnoszenia się  i z szacunkiem do rówieśników i osób dorosłych,
 • nie używania siły i wulgaryzmów w stosunku do rówieśników i dorosłych,
 • dbania o wspólne dobro,
 • pracy, zabawy w ciszy i spokoju,
 • odkładania plecaków na miejsca do tego przeznaczone,
 • wieszania wierzchniego ubrania na wieszakach,
 • informowania o  wyjściach ze i  powrotach do świetlicy,
 • uczestniczenia w dobrowolnie obranych przez siebie zajęciach,
 • stosownego i kulturalnego zachowania na stołówce szkolnej.

REGULAMIN ŚWIETLICY OBOWIĄZUJĄCY W CZASIE PANDEMII COVID-19 

ROK SZKOLNY 2020/2021

                                        

1. Na zajęcia szkolne może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

W sytuacji, gdy dziecko wykazuje objawy alergiczne rodzice/prawni opiekunowie winni przedłożyć stosowne zaświadczenie od lekarza specjalisty.

2. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej  oraz w innych salach dydaktycznych,  gdy będzie taka potrzeba.

3. Zajęcia będą tak zorganizowane i koordynowane, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W sali, w której nie można zachować dystansu ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe. Wtedy, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne zajęcia świetlicowe prowadzone będą na świeżym powietrzu.

4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk zostaną umieszczone na zewnątrz

i wewnątrz  świetlicy, w miejscach łatwo dostępnych dla wychowanków. Korzystanie

z środków dezynfekcyjnych przebiegać  będzie  pod nadzorem nauczyciela.

5. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed wejściem do świetlicy, przed II śniadaniem, przed obiadem oraz po powrocie z dworu czy łazienki.

Każde dziecko poinstruowane zostanie o wymaganiach podczas kichania i kaszlu oraz

o zaleceniu powstrzymywania się od dotykania oczu, ust i nosa.

6. Uczniowie przynoszą do świetlicy  niezbędne  przybory  szkolne, picie i śniadanie. Nie mogą przynosić  zabawek, pluszaków  i  innych rzeczy z domu. Korzystają z sprzętu i zabawek szkolnych, tych które łatwo da się zdezynfekować. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi. Nie częstują się wzajemnie niczym, co przyniosą z domu.

7. Według potrzeb, wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stolików, krzeseł, włączników, klamek oraz podłogi.

8.  Rodzice/ opiekunowie  prawni  ucznia  nie  mają  wstępu do świetlicy. Przyprowadzają dzieci do przedsionka  szkoły, a  wyznaczony przez dyrektora  pracownik  szkoły  zaprowadza do świetlicy- dotyczy uczniów klasy I.   

9. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. Rodzice/ opiekunowie prawni lub zadeklarowane pisemnie osoby do odbioru ucznia, oczekują na dziecko w przedsionku szkoły. W przypadku, gdy uczeń ma być odebrany przez inną osobę niż w/w konieczne jest telefoniczne poinformowanie sekretariatu szkoły lub informacja pisemna.

 

10. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę, w tym kaszel, katar, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,  zobowiązany jest zachować dystans, odizolować ucznia od innych osób co najmniej na 2m odległości. Po czym, niezwłocznie informuje dyrektora, sekretariat a także rodzica/ prawnego opiekuna o konieczności pilnego odebrania ucznia  z izolatorium –sala 15.  

11. W okresie zagrożenia epidemiologicznego covid- 19 do świetlicy  uczęszczają uczniowie ci, których oboje rodziców/ prawnych opiekunów, w tym czasie, pracuje  i nie mają oni  innych możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom.

ZACHOWANIE  BEZPIECZEŃSTWA  W  ŚWIETLICY  W  CZASIE PANDEMII 

COVID- 19 

 

                                                ZASADY  DLA  UCZNIÓW 

 

1. Przed wejściem do świetlicy, przebieramy obuwie zamienne i  dezynfekujemy ręce.

2. Po wejściu, na przywitanie mówimy wszystkim:  dzień dobry. Mile widziane  też inne słowa  np.: witam wszystkich serdecznie, miło mi Was widzieć, cieszę się, że jestem z Wami.

3. Wieszamy wierzchnią odzież na wieszaczku.

4. Plecak i inne przybory szkolne  odkładamy na półkę.

5. Znajdujemy sobie miejsce utrzymując dystans społeczny 1,5m od innych. Wykonujemy polecenia nauczycieli.

6. Korzystamy z sprzętu i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Nie przynosimy z domu  zabawek ani telefonu komórkowego.

7.  Używamy tylko swoich przyborów szkolnych.

8. Nie dzielimy się z nikim ani śniadaniem, ani piciem, ani słodyczami czy owocami.

9. Przed spożyciem II śniadania i obiadu myjemy ręce w łazience zgodnie z instrukcją.

10. Każdą chęć wyjścia ze świetlicy i przyjście do niej z powrotem  zgłaszamy nauczycielowi. Nie wolno samodzielnie, bez wiedzy i  zgody nauczyciela opuszczać  terenu świetlicy!

11. Po wyjściu z łazienki myjemy ręce wodą z mydłem, zgodnie z zaleceniami, a przed wejściem do świetlicy dodatkowo je  dezynfekujemy środkiem dezynfekującym.

12. Podczas  pobytu w świetlicy staramy się stale utrzymywać higienę rąk, nie pocierać oczu, nie dotykać nosa i ust. Każde kichnięcie i kaszlnięcie odbywać ma się w zgięcie łokciowe.

Zużytą chusteczkę higieniczną  wrzucamy do kosza, myjemy dokładnie ręce wodą z mydłem

i dodatkowo je dezynfekujemy.

13. Złe samopoczucie zgłaszamy natychmiast nauczycielowi starając się od niego

i pozostałych dzieci trzymać z daleka.

 

14. W trakcie zajęć zwracamy się do siebie używając słownictwa dobrych obyczajów: przepraszam, dziękuję, proszę. Traktujemy się z szacunkiem, nie obrażamy nikogo, staramy wzajemnie się wspierać i pomagać sobie. Utrzymujemy ład i porządek, sprzątamy po sobie.

 

15. Każdorazowo, po przyjściu z  zajęć na świeżym powietrzu: z  wycieczki, boiska czy 

z placu zabaw myjemy ręce i przed wejściu do świetlicy dezynfekujemy.

16. W trakcie wietrzenia  i dezynfekcji sali uczniowie wychodzą na korytarz, siadają na ławeczkach i w spokoju oczekują na powrót do świetlicy.

17. Przed wyjściem do domu żegnamy wszystkich magicznym słowem do widzenia, mile słyszane byłyby też  inne np.: miłego lub dobrego dnia czy popołudnia życzę, do zobaczenia, do jutra, żegnam wszystkich serdecznie.

 

 

Przestrzeganie „Zasad dla ucznia” pozwoli nam mile i w miarę bezpiecznie spędzić czas wolny w świetlicy, w czasie pandemii covid- 19.

Nauczyciele świetlicy:
mgr Bożena Olfans-Kasperek
mgr Anna Ferens
mgr Mariola Jacków
mgr Żaneta Nowak


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sp8opole@wodip.opole.pl
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bończyka 13, 45-705 Opole

Skip to content