WIZJA

Szkoła  nasza, to miejsce przyjazne dziecku, bezpieczne,

w którym uczeń  ma zapewnione optymalne warunki rozwoju

intelektualnego i emocjonalnego.

Uczniom gwarantujemy atrakcyjne i skuteczne nauczanie w oparciu  o bogatą ofertę edukacyjną. Nauczyciele wdrażają autorskie programy kształcenia ogólnego, innowacje pedagogiczne oraz projekty rozwijające kompetencje kluczowe.

Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym wychowywać i edukować współczesnego człowieka,  dobrego patriotę i Europejczyka, który w życiu kieruje się uniwersalnym systemem wartości.

“Do wychowania dziecka potrzeba morza miłości i oceanu cierpliwości”

Janusz Korczak

MISJA

Najwyższym dobrem dla nas jest Uczeń, który w przyjaznej atmosferze  i wzajemnej akceptacji ma możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego:

wspieramy ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej, twórczej atmosfery procesu nauczania,

rozpoznajemy i rozwijamy indywidualne uzdolnienia i umiejętności,

udzielamy wszechstronnej pomocy uczniom uwzględniając ich specyficzne potrzeby,

stwarzamy warunki do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, dążymy do rozwoju pasji i talentów,

rozbudzamy chęć i szacunek do nauki,

rozwijamy umiejętności społeczne, obowiązkowość, pracę w zespole rówieśniczym z uwzględnieniem odpowiedzialności za własne działania,

uświadamiamy potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, promujemy zdrowy i higieniczny tryb życia,

umożliwiamy uczniom korzystanie z dorobku nauki i techniki, nowoczesnych środków i pomocy dydaktycznych w tym technologii informacyjno – komunikacyjnych,

współdziałamy na zasadach partnerstwa ze wszystkimi instytucjami wspierającymi szkołę w procesie edukacyjnym.

MODEL ABSOLWENTA

Realizując statutowe zdania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:

-był wszechstronnie przygotowany do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, a jednocześnie umiejętnie współpracował w zespole,

-umiał korzystać z różnych źródeł informacji, zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę,

-dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej,

-znał i szanował tradycje rodzinne, szkolne i narodowe,

-uczestniczył w różnych formach kultury oraz był przygotowany do odbioru sztuki,

-okazywał tolerancję i wrażliwość na potrzeby innych,

-był przygotowany do odpowiedzialnego kształtowania własnego życia

i dostrzegał niebezpieczeństwa płynące z nieprzemyślanych wyborów.


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sekretariat@psp8opole.pl
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bonczyka 13, 45-705 Opole

Skip to content