PROGRAM „ZA ŻYCIEM” Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością w Mieście Opolu.  
 • Informacje o programie
Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.
 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program “Za życiem” realizowany jest przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
 1. Niedziałkowskiego 9
 • telefonicznie: 77 454 92 16, 77 454 92 17
 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00
Dokumentacja niezbędna do udzielenia pomocy:
 • Deklaracja uczestnictwa w programie „Za życiem” (wzór w załączniku)
 • Zaświadczenie lekarskie (wzór w załączniku)
 • Podpisany Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Rządowym Programie „Za życiem” (wzór w załączniku)
Szczegółowe informacje o programie wraz z wzorami dokumentów znajduje się na stronie: http://mppp.eopolszczyzna.pl/
 • Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:
 1. poradnictwo polegające na:
 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych;
 1. wsparcie polegające na:
 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
 1. koordynacja polegająca na:
 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
 • psychologów,
 • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
 • fizjoterapeutów,
 • logopedów i neurologopedów,
 • terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Pomoc uczennicom w ciąży
Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. Grupa docelowa: uczennice w ciąży. Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki. Okres realizacji programu: do dnia 31 grudnia 2021 r. Placówką wskazaną do zapewnienia 4 miejsc dla uczennic w ciąży jest: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu ul. Torowa 7 45-037 Opole Telefon: +48 77 423 16 75 Bursa – Telefon: +48 77 4542855, +48 517 750 544 dokumenty do pobrania:

Pobierz (regulamin.doc, DOC, 130KB)

Pobierz (Deklaracja.doc, DOC, 104KB)

Pobierz (Zaświadczenie-lekarza.doc, DOC, 90KB)

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu​

Email: sp8opole@wodip.opole.pl 
Telefon/Fax: 77 474-28-87
Adres: ul. Bończyka 13, 45-705 Opole

Skip to content